zaterdag 11 december 2010

De ideale man - The ideal man

Vanaf 10 januari a.s. ben ik een van de deelnemers aan een internationaal onderzoeksproject naar 'de ideale man', in ArToll Kunstlabor, in Bedburg-Hau (D). Ik verheug me op deze werkperiode als een van de 'artist's in residence', vanwege de mogelijkheid om geconcentreerd aan een nieuw werk over dit thema te werken. Meer nog verheug ik me op de samenwerking met de andere deelnemers en de mogelijkheid elkaar tot grotere hoogten te brengen. Ook jij als bezoeker bent uitgenodigd bij te dragen aan de zoektocht!

Lees meer over het project en de achtergronden in het programma hieronder.

Starting january 10th I'll be partecipating in a international collaboration between artists & scientists, in a research-project concerning 'the ideal man'.
I'm looking forward to this period as 'artist in residence', at ArToll Kunstlabor in Bedburg-Hau (D).
Participating in this project offers a inspiring cooperation with a very interesting group of international artists & scientists and the possibility to work concentrately on new work on this theme.
You as a visitor are also invited to contribute!

Read more in the English program below.

Kunstenaars en wetenschappers zoeken ideale man!
Kom kijken naar het resultaat en zoek mee…..

Het begon als een persoonlijke zoektocht van Anja Sijben naar de ideale man, een zoektocht in de vorm van tekeningen. In Januari 2011 mondt deze zoektocht uit in een samenwerkingsverband tussen internationale kunstenaars en wetenschappers. Het resultaat: een expositie, een laboratorium, een weblog, een boekje en lezingen voor het publiek.

Wat is de ideale man? Wat is het heersende manbeeld? Wat vinden de mannen zelf? Zullen de ‘oer’verhoudingen ooit veranderen? Gaan we anders op elkaar reageren? Is er een nieuwe man op komst?

Gedurende drie weken in januari 2011 werken internationale kunstenaars samen aan en discussiëren over het thema ‘de ideale man’ in een laboratorium situatie in Artoll, Bedburg Hau, Duitsland (25 km ten oosten van Nijmegen). De werkperiode wordt afgesloten met een expositie. Tijdens de expositie zijn er lezingen, workshops en activiteiten. De lezingen en workshops worden weer vastgelegd en vormen een onderdeel van de zoektocht. Zo kunt ook u een bijdrage leveren aan de zoektocht!

Waar: Artoll, Bedburg Hau. Voor routebeschrijving: http://www.artoll.de/
Openingstijden: 29-30 januari 2011 van 12.00-18.00 uur.

Programma

* Zaterdag 29 januari opening expositie: 1200 uur.
Deelnemende kunstenaars: Naomi Akimoto (JP), Anton Roca (It), Casper ter Heerdt (NL), Elaine Vis (NL), Michaela Kuhlendahl (DE), Matthijs Muller (NL), Milan Gies (NL), Heather Allen (UK), Guda Koster (NL), Anja Sijben (NL), Nicolai Dudek (DE)
Met een muzikaal experiment rondom de ideale man door operazangeres Renske Wiltink en operazanger Allard Veldman,
piano Geke van Schuppen

* Zaterdag 29 januari 1400 uur: Het ideale man beeld verandert - Volker Manuth , docent kunstgeschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
Met voorbeelden uit de kunstgeschiedenis geeft Volker Manuth aan hoe het beeld van de ideale man verandert in de loop van de tijd. Welke deugden zijn belangrijk in een bepaalde periode en een tijd later niet meer. De spreker vertelt over de veranderende ideale man in de kunstgeschiedenis.

* Zaterdag 29 januari 1600 uur: De man in transitie - Mees van Dijk, deelnemer aan het boek ‘de man en zijn lichaam’ van Arie Boomsma en Stephan Sanders
Een lezing over transsexualiteit en mannelijkheid. Geboren zijn in een vrouwenlichaam, maar tot de ontdekking komen dat dat lijf je niet 'past' en je je eigenlijk man voelt. Dat roept vragen op als: "Wat voor man ben ik dan?", "Wat voor man zou ik wíllen zijn?", "Wat vind ik 'de ideale man'?" (en bestaat die eigenlijk wel?)

* Zondag 30 januari 1200 uur: ideale man brunch à 7,50 euro
Opgeven via anjasijben@hotmail.com

* Zondag 30 januari 1400 uur: Beeldonderzoek naar de ideale man - Greet Lhermitte, trainer en coach, Beeldtanken
Greet Lhermitte heeft een methode ontwikkeld om met het waarnemen van beelden bepaalde vraagstukken op te lossen (Beeldtanken). Ons kijken is met denken en voelen verbonden. Het waarnemen vanuit verschillende standpunten, zoals door Beeldtanken beoogd, nodigt eenieder uit opnieuw naar de gemaakte werken te kijken. Een ervaring die je eigen manier van kijken verbreedt en verdiept.

www.beeldtanken.be

* Zondag 30 januari 1600 uur: De emancipatie van de man?- Veronica Vasterling, docent genderstudies aan de Radboud Universiteit Nijmegen i.s.m. Elisabeth Spaan, publicist en onderzoeker.
De emancipatie van de vrouw heeft een einde gemaakt aan de man als vanzelfsprekende norm. De nieuwe situatie is verwarrend voor mannen en vrouwen, maar waarschijnlijk meer voor mannen. Terwijl vrouwen steeds meer oprukken op terreinen die van oudsher door mannen gedomineerd worden (geld, macht, status, opleiding), lijkt de reactie van mannen en van de samenleving verdeeld. Aan de ene kant wordt een mythe opgepoetst (de man als jager), aan de andere kant lijkt er sprake van een voorzichtige emancipatie van de man.

* Zondag 30 januari 1800 uur: finissage met een speciaal dankwoord door….de ideale man!

Alle lezingen zijn in principe in het Engels. Kleine wijzigingen in het programma voorbehouden. Kijk voor actueel programma op
http://theidealmanproject.blogspot.com/2010/12/ideal-man-project-artoll-januari-2011.html

Anja Sijben is kunstenares en curator van het onderzoek naar de ideale man in Artoll.


www.casperterheerdt.nl/

Artists and scientists seek the ideal man!Come, see the results and search along ..

It started as a personal quest of Anja Sijben for the ideal man, a quest in the form of drawings. In January 2011, this quest expanded in a collaboration between international artists and scientists. The result: an exhibition, a laboratory, a blog, a book and lectures for the public.What is the ideal man? What is the statue's ruling? What do the men themselves? Will the traditional relations ships ever change? Are we going to interact differently? Is there a new man coming up?

During three weeks in January 2011, international artists join forces and discuss the theme "the ideal man" in a laboratory situation Artoll, Bedburg Hau, Germany (25 km east of Nijmegen). The work period ends with an exhibition. During the exhibition, lectures, workshops and activities are organized. The lectures and workshops are logged and are part of the quest. So you too can contribute to the quest!

Where: Artoll, Bedburg Hau. For directions: http://www.artoll.de/

Hours: 29 to 30 January 2011 from 12.00-18.00 hours.

Program* Saturday, January 29 opening exhibition: 1200 hours.

Participating artists: Naomi Akimoto (Jap), Anton Roca (It), Casper ter Heerdt (NL), Nicolai Dudek (DE), Elaine Vis (NL), Michaela Kuhlendahl (DE), Matthijs Muller (NL), Milan Gies (NL ), Heather Allen (UK), Guda Koster (NL), Anja Sijben(NL) With a musical experiment around the ideal man by opera student singer Renske Wiltink and opera student singer Allard Veldman, piano Geke van Schuppen

* Saturday, January 29, 1400 hours: The ideal man image changes - Volker Manuth, art history professor at Radboud University Nijmegen.Using examples from art history Volker Manuth indicates how the image of the ideal man changes over time. What virtues are important in a given period and a time further and no more. The speaker talks about the changing ideal man in art history.

* Saturday, January 29, 1600 hours: The man in transition - Mees van Dijk, participant in the book 'the man and his body "by Arie Boomsma and Stephan SandersA lecture on transsexualism and masculinity. Born in a woman's body, but may find that your body does not 'fit' and you really feel man. This raises questions like: "What kind of man am I?", "What kind of man would I be?", "What I find 'the perfect man'?" (And does he really exist?)

* Sunday, January 30, 1200 hours: ideal man brunch at 7.50 eurosRegister through anjasijben@hotmail.com* Sunday, January 30 1400 hours: Study on the ideal man image - Greet Lhermitte, trainer and coach, ‘Beeldtanken’ (Image Refueling)Greet Lhermitte has developed a method to solve certain issues with the observation of images (Beeldtanken). Our look is connected with thinking and feeling. Observing from different perspectives, as envisaged by ‘beeldtanken’, invites everyone to look again to the created works. An experience which broadens and deepens your own way of looking. http://www.beeldtanken.be/

* Sunday, January 30 1600 hours: The emancipation of the man - Veronica Vasterling, gender studies professor at Radboud University Nijmegen in cooperation Elizabeth Spaan, writer and researcher.The emancipation of women has made an end to the male as natural norm. The new situation is confusing for men and women, but probably more for men. While women are increasingly advancing in areas traditionally dominated by men (money, power, status, education), it seems that the reaction of men and of the society is divided. On the one hand, a myth is polished (the man as hunter), on the other hand, there appears a prudent emancipation of the man.

* Sunday, January 30 1800 hours: finissage with a special thank you by .... the ideal man!

All lectures are basically in English. Minor changes to the program reserved.

For the latest program / / theidealmanproject.blogspot.com.

Anja Sijben is an artist and curator of the search for the ideal man in Artoll.

www.exima.nl

maandag 26 april 2010

Von Männchen und Menschen


Voor iedereen die er niet bij was op de opening zijn hier enkele foto's van mijn tentoonstelling in de Kirche für Kunst in Lemgo (D).

Von Männchen und Menschen is fantastisch ontvangen. Alle lagen van mijn werk zijn gewaardeerd; de humor, de diepte, de opstandigheid en de speelsheid. De eerste aankopen zijn gedaan.

Ik ben natuurlijk heel erg blij met dit resultaat en verheug me al op de toekomst die er met Inge en Martin van de Kirche für Kunst in Lemgo & Galerie Gausepohl in Detmold zal zijn.


Für jeder der nicht dabei war sind hier ein paar Foto's von meine Austellung in der Kirche für Kunst in Lemgo.

Von Männchen und Menschen hat eine begeisterte Empfang bekommen. Jeder Schicht in meiner Arbeit ist anerkennt worden; Humor, Tiefe, Rebellion und Spiel. Die erste Arbeiten sind verkauft.

Ich bin natürlich froh mit dieser Ergebnis und freue mich auf die Zukunft die da mit Inge und Martin von die Kirche für Kunst in Lemgo & Galerie Gausepohl in Detmold sein wird.
zondag 10 januari 2010
Fairies and fairy-tales CBK Nijmegen 2009

Openingsrede van Uwe Dönisch- Seidel

De eerste keer dat ik de kunstenaar Casper ter Heerdt en zijn werk ontmoette was in het Kunsthuis ArToll in Bedburg-Hau en ik was onmiddellijk enthousiast. Artoll is een gebouw op het terrein van een groot 19e eeuws psychiatrisch ziekenhuis hier in de buurt, vlak over de grens, waar kunstenaars uitgenodigd worden om ter plekke te komen werken.Casper ter Heerdt leefde en werkte drie weken in deze omgeving, samen met een aantal andere kunstenaars, tijdens het project “Artoll ruft die Berge” in november 2007.
Hij vertelde mij, dat deze periode een bijzondere inspiratie voor hem was: de mogelijkheid te hebben voor zelfreflectie, naar binnen te kijken en de lucht van deze historische omgeving in te ademen.
Het resultaat was een installatie in een van de toenmalige patiëntenzalen, waar Casper ter Heerdt talloze menselijke situaties creëerde, op de grond en aan de muur, uitgebeeld door figuurtjes voor het merendeel uit was. Een soort wassenbeeldenkabinet, maar toch heel anders.
In een wassenbeeldenkabinet zien we beroemde mensen. Wij vinden dat goed omdat deze figuren er levensgroot en echt uitzien.
De figuurtjes van Casper ter Heerdt zijn klein – tien of twintig centimeter- , alleen door het materiaal al zeer fragiel. Ze zijn anoniem, maar wij herkennen ze toch! Wij zien menselijke situaties, ontmoetingen, interacties of confrontaties, die ons bekend toeschijnen. In iedere situatie zijn persoonlijke delen te vinden - van de kunstenaar en van de beschouwer - , maar ook vragen, tegenspraak en irritaties.
De tentoonstelling Fairies and fairy−tales is een soort voortzetting van de presentatie in Artoll 2007. Van de patiëntenzaal naar de toenmalige kluis van de Nederlandse bank, een veilige en intieme plek onder de grond. Een plaats, waar mensen bijzondere zaken en dingen naar toe brengen: geld, sieraden, effecten, private en geheime papieren. Maar de deur staat nu open, de ruimte is leeg en kunstenaars zijn uitgenodigd deze ruimte te bespelen.
Toen Casper deze ruimte voor het eerst zag, wilde hij er eigenlijk gelijk tentoonstellen. Voor hem is de uitnodiging hier te werken een oproep om een openbaring of een bekentenis te doen, een droom waar te maken en een droom te dromen.
Iedere kunstenaar wenst en droomt een tentoonstelling in een museum. Casper ter Heerdt heeft hier in de kluis zijn eigen eerste museale tentoonstelling gemaakt. Het museum is in de kluis opgericht, een architectonisch model, maar met volledige inrichting in iedere toonzaal.
Zaal na zaal is een speelplaats, een leefruimte voor zijn mannetjes en de meisjespoppen.
Spelen is een bijzonder en belangrijk aspect in het ontwikkelingsproces en het werk van de kunstenaar Casper ter Heerdt. Dit is ook te zien in de materialen die hij gebruikt. De eerste 10 jaar werkte hij alleen maar met brons. Met zijn handen vormde hij meestal schone vrouwen en leverde het bewijs voor de geschiktheid en het talent het handwerk betreffend maar ook voor enorme scheppende kracht.
Door het gebruik van en experimenteren met andere nieuwe materialen – bijvoorbeeld cement, glasvezelversterkt gips en kunsthars - ging hij anders kijken naar zijn werk - creatiever en verrassender voor zichzelf en anderen. Het experimenteren met die andere materialen was belangrijk om ook het brons op een andere manier te kunnen gebruiken. Brons kwam als eerste terug in zijn kleine werk.
Vandaag speelt en experimenteert Casper ter Heerdt met alle materialen, die hem de mogelijkheid bieden zijn ideeën om te zetten. Steeds kijkt en zoekt en vindt hij dingen, in de supermarkt, in een speelgoedwinkel of tijdens een wandeling op het waalstrand achter zijn atelier. Zo is hij ook verzamelaar. Hij is in bezit van een kostbare verzameling in zijn atelier, dat hij samen met zijn vrouw Ellis heeft.Hier ontstaan nieuwe beelden doordat de verzamelde stukjes en fragmenten, poppetjes en figuurtjes in een heel nieuwe, verrassende, irriterende maar ook erg persoonlijke samenhang worden gebracht. Dit is ook een belangrijk aspect van het spelen van kinderen, die dingen een andere betekenis geven en daardoor in de verstandelijke en intellectuele ontwikkeling groeien. Spelen en de zin en het genot daarbij is een centraal moment van deze museumtentoonstelling hier in deze kluis.
Iedere mens, geachte dames en heren, heeft zijn eigen kluis met heel intieme persoonlijke, individuele gedachten, wensen, ervaringen, begeerten en lusten, maar ook angsten. En wij willen niet dat ze door anderen gezien worden, dat zou onaangenaam en pijnlijk zijn en daarom houden wij ze krampachtig in onze persoonlijke kluis vast.
Het is niet het doel van Casper ter Heerdt de mensen een spiegel voor te houden en ze dingen laten zien die ze wel herkennen maar liever niet zien, dit alleen om hen te confronteren met haar pijnlijkheid en ontoereikendheid. Hij laat mensen graag zien zoals ze zijn, niet zoals we willen of denken dat ze zijn. Het werk is in die zin een aanmoediging.
We vinden in de kunst van Casper ter Heerdt jongetjes, die bang zijn of gek doen en zich onmannelijk gedragen, dromers en luchtfietsers, eenzame figuren, oud en jong tegelijk, man en vrouw tegelijk. Dat brengt de mogelijkheid met zich mee, dat de mens zijn kwetsbaarheid meer kan en mag laten zien omdat hij in een positieve ontwikkeling mag komen.
Casper ter Heerdt schrijft zelf over deze tentoonstelling:” Ik toon op kleine schaal nieuw werk, oude wensen en nooit uitgevoerde plannen, herkenbare situaties met vreemde vrouwen en compromitterende omstandigheden, dansende mannen en loslopende honden”
Wanneer u nu aansluitend de kluis in gaat om het museum te bezoeken, dan weet u: “ U bent al daar!”

Uwe Dönisch-Seidel
Voorzitter ArToll Kunstlabor, Bedburg-Hau